اخذ مجوز پروژه تاب آوری از شورای شهر تهران

به منظور اخذ مجوز پروژه برچسب انرژی ساختمان از شورای شهر، جلسه‌ای در روز سه شنبه مورخ 10/07/1397 با حضور مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره شرکت پترو انرژی شهر و رئیس شورای شهر تهران برگزار گردید.

دراین نشست گروه پترو انرژی شهر با توجه به مصرف زیاد انرژی برق توسط قطارهای مترو و اهمیت ذخیره‌سازی انرژی حاصله از ترمز دینامیک این قطارها، توانایی خود را در بررسی انواع سیستم‌های ذخیره انرژی (ESS) در قطارهای مترو اعلام داشت. در انتها موافقت اولیه جهت مطرح شدن پروژه پیشنهادی در صحن شورا انجام گردید.