مجید عباسپور طهرانی‌فرد

مجید عباسپور طهرانی‌فرد

رئیس هیأت مدیره
حسن رستم‌پناه

حسن رستم‌پناه

نائب رئیس هیأت مدیره
محمدهادی مشکوری

محمدهادی مشکوری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره
محمدتقی تقوی فرد

محمدتقی تقوی فرد

عضو هیأت مدیره
اصغر طاهرپور اصل

اصغر طاهرپور اصل

عضو هیأت مدیره