مجید عباسپور طهرانی فرد

مجید عباسپور طهرانی فرد

رئیس هیئت مدیره
حسن رستم‌پناه

حسن رستم‌پناه

نایب رئیس هیئت مدیره
محمدهادی مشکوری

محمدهادی مشکوری

مدیرعامل و عضو هیأت مدیره